รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ
Big Cleaning Day
10 ส.ค. 2561
Posted by นาย อภิชาติ เกตุภูเขียว
วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดทำโครงงาน BIG CLEANING DAY ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีโดยเริ่มกิจกรรมการสะสางสิ่งของในห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องเรียน สำรวจสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบแยกของที่ต้องการและไม่ต้องการออกเพื่อจัดของที่ไม่ต้องการให้ออกไปจากห้อง พร้อมทั้งรณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน ทุกบริเวณให้อยู่ในความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวกต่อการนำไปใช้งาน ปฏิบัติได้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย