รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

เทคโนโลยีอยุธยา
เรียนรู้ศาสนานำทางสู่คนดี
12 ก.ย. 2561
Posted by นายโกศล ขาวสำลี
ประชุมนักเรียนกู้ กยศ.เรื่องความรับผิดชอบ การใช้เงินให้เกิดประโยชน์
การมีจิตสำนึกในการใช้คืน