รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
แต่งกายดี ศักดิ์ศรีวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
12 ก.ย. 2561
Posted by นายปฏิภาณ ขบวนงาม
โครงการการเปิดประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพปราสาท