รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รักสถานศึกษา และสถาบัน
14 ก.ย. 2561
Posted by นายเอกรินทร์ ไชยวุฒิ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เข้ารับการประเมินคุูณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560