รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเซกา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความมีระเบียบวินัย (รักษาความสะอาด ปราศจากขยะ),(แต่งกายถูกระเบียบเป็นเกียรติแก่ตนเอง),(ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายสวัสดี),(มีวินัย ใส่ใจ ใส่หมวก)
14 ก.ย. 2561
Posted by นายอุดมการณ์ เสนาะศัพย์
นายสมจิต ศรีหล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตรงตามคุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเซกา