รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ยิ้ม Smile ไหว้ Thailand and ทักทาย
1 พ.ย. 2561
Posted by นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีรี
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561