รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
สังคมหัวแข็ง
8 พ.ย. 2561
Posted by นายเอกพล หาดทวายการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแคที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไป - กลับวิทยาลัย ผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายจะสวมหมวกนิรภัยกันทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุบนถนนที่จะเกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์และเชิญชวนให้สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาและในชุมชน