รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เช้านี้ที่เสาธง
8 พ.ย. 2561
Posted by นายเอกพล หาดทวายการ
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง มีจิตสำนึกถึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การฝึกระเบียบวินัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีความรักในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์