รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพเซกา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความมีระเบียบวินัย (รักษาความสะอาด ปราศจากขยะ),(แต่งกายถูกระเบียบเป็นเกียรติแก่ตนเอง),(ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายสวัสดี),(มีวินัย ใส่ใจ ใส่หมวก)
9 พ.ย. 2561
Posted by นายอุดมการณ์ เสนาะศัพย์
ครูเวรประจำวันหน้าเสาธงอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา