รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพปัว แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการใส่ใจรับผิดชอบ
9 พ.ย. 2561
Posted by นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
นักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ช่วยกันขัดแยกขยะ