รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจชุมชน
9 พ.ย. 2561
Posted by นางสาวปรียานุช โตกระแส
ครู และนักเรียน ปวช.ปี ๑ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอาหารและโภชนาการ ช่วยกันเก็บกวาดขยะ ในชุมชนวัดดอนจั่น