รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจชุมชน
9 พ.ย. 2561
Posted by นางสาวปรียานุช โตกระแส
นักเรียน ปวช. สาขาบัญชี ชั้นปีที่ 2 ช่วยจัดวัสดุ อุปกรณ์ที่ห้องใต้บันได ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย