รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจชุมชน
8 ม.ค. 2562
Posted by นางสาวปรียานุช โตกระแส
นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นำรถเข็นไปส่งคืนให้กับผู้พิการ ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับวิทยาลัย โดยแผนกวิชาช่างเชื่อม ช่วยซ่อมรถเข็น และแผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี ช่วยทำผ้าหุ้มเบาะใหม่