รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา พัฒนาวิทยาลัย
9 ม.ค. 2562
Posted by ว่าที่ ร.อ.มณทณัฐ พรหมคงบุญ
8 มกราคม 2562 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดพังงา เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช