รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจชุมชน
6 ก.พ. 2562
Posted by นางสาวปรียานุช โตกระแส
นักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ ๓ อาสาช่วยครูติดตั้งป้ายส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในวิทยาลัย