รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ฮู้ม่องจอดฮู้ฮอดคนขับ
11 ก.ค. 2562
Posted by นางพิมพ์ผกา คำหาญ
วก.บ้านผือ รับการติดตามจากนิเทศ การพัฒนาและถอดองค์ความรู้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ และ ดร. ภรภิพัด มูลไชย