รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ตอบปัญหาอาเซียน
11 ก.ค. 2562
Posted by นางสาวรัชนี สุขก่ำ
ดร.สนธิ ภูละมุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโคร
การการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียน การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะวิชาชีพและภาคปฎิบัติงานด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (INTERNET OF THINGS , IOT) พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรม วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 534 อาคาร 5 ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี