นโยบาย

นโยบายเกี่ยวกับเว็บไซต์

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จัดทำเว็บไซต์ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม อาชีวศึกษา สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมโครงงานคุณธรรม เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุผลตามคุณธรรมอัตลักษณ์

การจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหา รายละเอียดโครงงาน รูปภาพและวิดีโอ จัดทำโดยสถานศึกษา ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นความรับผิดชอบของผู้นำเข้าข้อมูลโดยตรง