รายงานการส่งประกวดหนังสั้นคุณธรรม อาชีวศึกษา

23 ส.ค. 2562
นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล
#Shortfilm# คุณธรรมอัตลักษณ์ : วินัย สะอาด จิตอาสา หนังสั้น ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

22 ส.ค. 2562
นายสมชาย สมัครเขตรการ
หนังสั้นคุณธรรม เราทำความดีด้วยหัวใจทำแนวป้องกันไฟป่าห้วยขาแข้ง

2 ส.ค. 2562
นายนายอภิชา ไชยช่วย
หนังสั้น เตือนแล้วนะ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จัดทำโดย นักศึกษา อวท.วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562

31 ก.ค. 2562
นางสาวศรานันท์ ชาญนรา
ปัญหาขยะเกิดจากพฤติกรรมที่มักง่ายและขาดจิตสำนึกของใครหลายๆคน หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง๔แยก โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมมือกันผลิตขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัย “มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา”

7 ก.ย. 2561
นายสุวิทย์ สวัสดี
โครงงานคุณธรรมเช้านี้ที่เสาธง เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า ของทุกๆวัน

6 ก.ย. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 การประกวดดาว โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางสาวนินทิตา อุปพงษ์ ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

6 ก.ย. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 การประกวดดาว โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางสาววิมลวรรณ แก้วไพศาล ปวส.1/5 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิกสกลนคร

6 ก.ย. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 การประกวดดาว โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางสาววิมลวรรณ แก้วไพศาล ปวส.1/5 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิกสกลนคร

6 ก.ย. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 การประกวดดาว โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางสาววิมลวรรณ แก้วไพศาล ปวส.1/5 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิกสกลนคร

6 ก.ย. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 การประกวดดาว โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางสาวศิรินโย ศรีหานาม ปวส.1/2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิกสกลนคร

6 ก.ย. 2561
นายอรรคพล ไฝทาคำ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 การประกวดดาว โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางสาว ปรัชชฎางการ แก้วมณีโชติ ปวช.2 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

5 ก.ย. 2561
นางสาวอรุณี ขันทอง

4 ก.ย. 2561
นางสาวสาวิตรี ยาหอม

4 ก.ย. 2561
นางสาวสาวิตรี ยาหอม

4 ก.ย. 2561
นายณฐพล มังคลา
Clip VDO นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมกับนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณคือพ่อแม่

3 ก.ย. 2561
นางอารีย์ พวงบุบผา
หนังสั้นเรื่องนี้ สร้างมาจากชีวิตจริงของวิธีการที่จะได้เข้าประกวดโครงการลูกเสือโลก แสดงถึงความตั้งใจที่มีจิตอาสา ในการที่จะขึ้นไปช่วยน้องๆของโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนตชด.บ้านโป่งลึก ที่อำเภอแก่งกระจาน

3 ก.ย. 2561
นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

3 ก.ย. 2561
นายจักรพันธ์ แต้ยินดี
สถานศึกษาคุณธรรม เรื่อง เงิน....ใคร ปลูกฝังจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันของสถานศึกษา ให้มีความซื่อสัตว์สุจริต ติดตัว ออกไปสู่โลกภายนอก และให้มองถึงภาพของผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบกรณีของเรื่องนี้

3 ก.ย. 2561
นายฉัตรชวาล แม้นจิตร
คุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ คือ ''ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเป็นไทย'' เรื่องอวสานสาวรถแห่ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทย ใส่ผ้าไหมในวันศุกร์และได้รับความไว้วางใจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ให้แสดงแสง สี เสียง ในงานช้างแฟร์ ในทุกๆปี

2 ก.ย. 2561
นายจีรวัฒน์ สาตาธิคุณ
สุภาพ รอบคอบ ตรงเวลา

2 ก.ย. 2561
นางอรทัยภ์ ทำมา
ตรงต่อเวลา

2 ก.ย. 2561
นางอุษณิษา ยอดพิจิตร
saving kkwind

1 ก.ย. 2561
นายศิริวัฒน์ บุญชู
''คิดดี ทำดี พูดดี''คุณธรรมต้องออกมาจากใจ เราจะสร้างคนดีให้เต็มแผ่นดิน.

1 ก.ย. 2561
นายประมวล จันภิรมย์
หนังสั้นคุณธรรมอาชีวศึกษา ตัวอย่างการทำความดี คุณธรรมจิตอาสา ชานนท์ ขันทอง เพื่อร่วมส่งเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

1 ก.ย. 2561
นายศิริพล บุญญา
หนังสั้น สถานศึกษาคุณธรรม ''คนหัวแข็ง''

1 ก.ย. 2561
นายสุริน ร่วมคำ
หนังสั้น ''วินัยสร้างได้ ด้วยตัวเรา'' วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

1 ก.ย. 2561
นายชาตรี คงแป้น
สิ่งที่ฉันเป็น What am I. เรื่องนี้มีเค้าโครงจากเรื่องจริงโดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 2561
นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

1 ก.ย. 2561
นางอรอุมา วิเศษศรี
สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าความดี

1 ก.ย. 2561
นางเบญจมาศ รอดพิทักษ์
โครงการขยะสร้างรายได้

Total 4 page(s) 105 record(s)
ย้อนกลับ