รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพปัว
โครงการยิ้มไหว้สไตล์ RCPUA
9 พ.ย. 2561
Posted by นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
ตอนเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ 7.45 น. จะมีครูเวรยืนต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ด้วยการยิ้ม ไหว้ทัก ทายกัน ช่วงเช้าเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กัน และเสริมสร้างความมี ''สัมมาคารวะดี'' สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา @วิทยาลัยการอาชีพปัว อศจ.น่าน