รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ใจอาสา พาข้ามถนนอย่างปลอดภัย
9 พ.ย. 2561
Posted by นายสุชน เค้าโคตร
การเรียนการสอนธรรมศึกษา ทุกวันอังคาร (อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน)