รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
โครงการคุณธรรม จริยธรรม
7 ก.พ. 2562
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
รางวัลการศึกษา "โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา2561