รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความมีวินัยเป็นสมบัติของผู้ดี
11 ม.ค. 2562
Posted by นายธนภัทร อินทมานนท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ในรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อเสริมสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา